Miljö & kvalitet

Vi är ISO-certifierade

Grundläggande för hela vårt miljö- och kvalitetsarbete är den ständiga strävan efter förbättringar av alla processer i verksamheten för att minska miljöpåverkan, skydda miljön och säkerställa kvalitet i alla utförande. Vår ISO 9001- och ISO 14001-certifiering är ett bevis på att vårt arbete hållet måttet. Det är också ett sätt att svara på krav från kunder och leverantörer.

Vår miljöpolicy

Miljöarbetet bygger på ett livscykelperspektiv där vi i vårt fastighetsunderhåll, i våra anläggningsarbeten och övriga kunduppdrag strävar efter att minimera negativ miljöpåverkan och maximera positiv miljöpåverkan, som nyttan för den biologiska mångfalden.

Detta innebär att:

 • Vår strävan är att genom ständiga förbättringar driva verksamheten resurssnålt genom att sträva efter så miljövänliga transporter som möjligt.
 • Vi ger anställda utbildning/information kring miljöpolicy, -mål och kunskap så att det kan utföra sitt arbete med så liten eller positiv miljöpåverkan som möjligt
 • Vi arbetar med tydliga miljömål för att ständigt förbättra miljöprestandan.
 • Vi strävar efter att föreslå våra kunder de bästa miljölösningarna gällande exempelvis biologisk mångfald och förnyelsebar energi.
 • Hänsyn tas till miljöarbete och miljöpåverkan när vi väljer leverantörer och samarbetspartners via löpande leverantörsbedömningar.
 • Vid alla beslut om investeringar skall miljöpåverkan analyseras och hänsyn tas till effekter på miljön.
 • Varje medarbetare har ett personligt ansvar för att miljöfrågorna hanteras korrekt.
 • Vi ser lagar och myndighetskrav som ett minimum i vårt arbete och uppfyller således bindande krav från våra intressenter.

Vår kvalitetspolicy

Grundläggande för hela vårt kvalitetsarbete är ständiga förbättringar av alla processer i verksamheten för att tillgodose våra kunders och andra intressenters förväntningar och krav på våra fastighetstjänster.

Detta innebär att:

 • Vårt kvalitetsarbete utgår från kundens behov och vi har löpande avstämningar och möten med våra kunder som bostadsrättsföreningar samt större fastighetsägare.
 • Ledare på alla nivåer skapar en samsyn och ger förutsättningar så att våra medarbetare blir engagerade i att nå våra kvalitetsmål.
 • Kvalitetsarbetet är målinriktat.
 • Vi uppfyller våra nyckelintressenters krav och förbättrar därigenom ledningssystemet ständigt.
 • Kvalitetsarbetet skall sträva mot 0 fel och 100% nöjda kunder.
 • Att jobba med kvalitet är ett ständigt pågående arbete. Varje medarbetare har kvalitetsansvar för eget arbete och denna policy kommuniceras till alla internt verksamma i HJT Service.
 • Företagskulturen skall stimulera till ständiga förbättringar genom att fånga upp medarbetares och kunders synpunkter och förbättringsförslag.